You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ýüklenýär...

slide1
"Prime World Technology"
PWT
Häzirki pursaty ösdürip, geljegi döredýäris

slide2
"Prime World Technology"
Ýetilen maksatlardan täze sepgitlere – mümkinçiliklerimizi giňeldýäris

slide3
"Prime World Technology"
Taslamalary düzmegiň we gurluşygyň innowasion usullary

Biz barada

“PWT industrial and water technology group” kompaniýasynyň hojalyk we senagat lagym suwlarynyň gaýtadan işlenilmegi we gaýtadan ulanylmagy, süýjediji önümçilikler we köp sanly beýleki zatlar boýunça senagat desgalarynyň gurluşyk ulgamynda uly mümkinçilikleri we tehniki binýady bar. Biz hemme ugurlar boýunça, ýagny barlaghana synaglaryndan, gözleglerinden, synag modellerinden, prosesleriň taslamasyny düzmekden, taslamalary dolandyrmakdan, öwretmekden, enjamlary öndürmekden we getirip bermekden başlap ulanyşa doly taýýar desgany gurmaga çenli hyzmatlary hödürleýäris.

“PWT industrial and water technology group” kompaniýasy özüniň işewür hyzmatdaşlary bilen bilelikde agyz suwuny, lagym suwlaryny we senagat suwuny arassalamak boýunça ulanyşa doly taýýar desgalary meýilleşdirmek, işe girizmek we ulanmak boýunça öňdebaryjy baş potratçylaryň biri bolup durýar.

Suwy arassalamak boýunça innowasion, tehniki we durmuş-ykdysady taýdan uýgunlaşdyrylan çözgütlerimiz bilen biz suw gorlarynyň arassalygyny saklamak, arassa we agyz suwuny dünýäniň ähli adamlary üçin elýeterli etmekde ägirt uly tagallalara goşandymyzy goşýarys.

Döredijilikli pikirler

Döredijilikli işgärler – döredijilikli pikirler

Aýratyn çemeleşme

Hemme taslamalara bolan aýratyn çemeleşme

Häzirki zaman materiallary

Taslamalar durmuşa geçirilende hemişe häzirki zaman ýokary hilli materiallar ulanylýar.

Iň gowy çözgütler

Döredijilikli çözgütleri aýratyn çemeleşme we häzirki zaman materiallary bilen goşup, siziň taslamaňyz üçin iň amatly çözgütleri tapýarys.

Biziň mümkinçiliklerimiz

Taslamany düzmek
Gurluşyk
Durkuny täzelemek
28
+
DÜZÜLEN TASLAMALAR
23
ÝERINE ÝETIRILEN TASLAMALAR
15
DURKUNY TÄZELEMELER
Ýokary hil boýunça çözgütler
Biz bäsleşige ukyply nyrh boýunça mümkin bolan iň amatly çözgütleri hödürlemek üçin yhlas edýäris. Biziň toparymyz dürli hyzmatlaryň giň gerimini teklip etmäge taýýar.

*biziň hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikdäki taslamalar

Biziň müşderilerimiz

Ronesans logo Hossarlyk logo Soilmec logo Ebawe logo Turkmenenjam logo GP elektrik logo Ebawe logo Turkmenenjam logo GP elektrik logo